Ochrana osobných údajov

Podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto udeľujem Prevádzkovateľovi elektronického obchodu na adrese www.ikkolor.sk/shop spoločnosti iKKolor s.r.o. so sídlom Slančíkovej 2, 971 01 Prievidza, IČO: 36 331 295, IČ DPH: SK202 1311 226 Spoločnosť je zapísaná v OR: OS TN 1, oddiel: Sro, vložka č. 14166/R, svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem za účelom ich získavania, zhromažďovania, zaznamenávania, usporadúvania v rámci prevádzky elektronického obchodu www.ikkolor.sk/shop a jeho informačného systému a kontaktovania za účelom informovania o zmenách na predmetnej stránke elektronického obchodu a novinkách, o ktorých chcem byť Prevádzkovateľom informovaný. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem za účelom využívania služieb a zisťovania informácií poskytovaných Prevádzkovateľom elektronického obchodu na adrese www.ikkolor.sk/shop spoločnosti iKKolor s.r.o.

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a som si vedomý/á, že tieto osobné údaje môžu byť zaradené do databázy elektronického obchodu na adrese www.ikkolor.sk/shop. Súhlas je daný na dobu neurčitú, pričom je možné poskytnuté osobné údaje kedykoľvek na moju vlastnú žiadosť z databázy odstrániť.