Obchodné podmienky

Podmienky nákupu v internetovom obchode iKKolor.sk (obchodné podmienky).

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja.
* Predávajúcim sa rozumie iKKolor s.r.o., Slančíkovej 2, Prievidza 97101, IČO: 36331295, IČ DPH: SK2021311226, tel. 046/542 11 19, 0905 587 951, e-mail: predajna@ikkolor.sk, office@ikkolor.sk, 
OS Trenčín,Oddiel: Sro Vložka číslo:14166/R, číslo účtu: SK22 1100 0000 0026 2584 8211, Zodpovedná osoba: Rudolf Kučera. Prevádzková doba:  po - pia 8:00 – 17:00 hod

* Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, zaregistrovaná v internetovom obchode, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku predávajúcemu. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

* Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, spracovaný systémom internetového obchodu, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.ikkolor.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
- Dodať kupujúcemu objednaný druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
- Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania, termín a spôsob expedície tovaru bude osobitne dojednaný medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci nezodpovedá za:
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, bude kupujúci ihneď kontaktovaný a bude navrhnuté dostupné riešenia).

Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované najneskôr do 7 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom kupujúci bude vopred upozornený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty.

5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky
Kupujúci zaplatí za dodanie tovaru poplatok vo výške:

Slovenská republika:

Kuriérom na dobierku do 10kg : 4,44 € s DPH
Kuriérom na dobierku nad 10kg: 3,44 € s DPH
Kuriérom na dobierku pri objednávke nad 66 € s DPH: doprava zdarma - platí len pre Slovenskú republiku

Česká republika:

Kuriérom do 2kg: 4,5 € s DPH
Kuriérom od 2,001kg do 5kg: 5,50 € s DPH
Kuriérom od 5,001kg do 10kg: 6 € s DPH
Kuriérom od 10kg: 6,5 € s DPH


Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne v prevádzke iKKolor s.r.o., Slančíkovej 2, 97101 Prievidza. Túto možnosť je potrebné označiť v objednávke alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu.

Všeobecné obchodné podmienky prepravnej spoločnosti GLS

6. Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke.

7. Rezervácia tovaru
V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa odoslanie predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od zmluvy.

8. Platobné podmienky
Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. 

9. Nákup bez rizika

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. 

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

UPOZORNENIE od zmluvy nie je možné odstúpiť a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa v našom prípade sa jedná o Autolak naplnený do spreja a Tuba so štetcom naplnená autolakom, nakoľko tieto autolaky sú vyrábané pre konkrétne vozidlo. 

 

10. Záručná doba

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Pri spotrebnom tovare je dátum spotreby uvedený na obale výrobku. 


11. Reklamačný poriadok
V prípade reklamácie je potrebné zaslať v čo najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu iKKolor s.r.o.,Slančíkovej 2,97101 Prievidza. Po obdržaní reklamácie najneskôr do troch pracovných dní e-mailom alebo telefonickým kontaktom bude s kupujúcim prejednaný postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu iKKolor s.r.o.,Slančíkovej 2,97101 Prievidza. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
- Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
- Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
- Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
- Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
- Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným vyjadrením. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.

12. Ochrana osobných údajov

  • Predávajúci sa zaväzuje, že údaje , ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

  • 13. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode iKKolor s.r.o." sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Podľa zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel.: 032/ 6400 109

e-mail:   tn@soi.sk